یکاترین بورگ

یکاترینبورگ مرکز استان سوردلوفسک یکی از شهرهای مهم روسیه به حساب می آید. این شهر همچنین به عنوان مرکز صنعتی و فرهنگی ناحیه فدرال اورال شناخته می شود.

جمعیت این شهر 1 میلیون و 350 هزار نفر است و چهارمین شهر پر جمعیت روسیه به شمار می آید.

شهر یکاترینبورگ با شهر همدان ایران خواهر خوانده است.

یکاترینبورگ آره نا(شهر یکاترینبورگ): ورزشگاه مرکز قلب صنعتی کشور و یکی از بزرگترین شهرهای منطقه اورال روسیه در سال 1957 افتتاح شده است و 35000 نفر گنجایش دارد. این ورزشگاه دو بار در سالهای 2011-2006 و 2017-2014 بازسازی شده است.