کالینینگراد

استادیوم کالینینگراد(شهر کالینینگراد): استان کالینینگراد تنها استان روسیه است که با خود روسیه مرکز خاکی ندارد و تنها از طریق دریا با روسیه مرتبط است و بین دو کشور لهستان و لیتوانی قرار دارد. استادیوم شهر کالینینگراد که در سال 2017 افتتاح شده است، 35000 نفر ظرفیت دارد و تنها میزبان مسابقات مرحله گروهی جام جهانی است.