ولگو گراد

ولگوگراد آره نا(شهر ولگوگراد): این ورزشگاه که در سال 2018 به بهره برداری خواهد رسید 45000 نفر ظرفیت دارد و میزبان بازیهای مرحله گروهی جام جهانی خواهد بود.