سارانسک

استادیوم ماردوویا آره نا(شهر سارانسک): این ورزشگاه هم در سال 2017 به بهره برداری رسیده است و 44149 نفر گنجایش دارد و میزبان بازیهای مرحله گروهی جام جهانی خواهد بود.